top of page

Bedrijfsovername - Zo kan het ook! 

Door open en eerlijk te luisteren naar elkaar, en gezamenlijk te ontdekken wat er werkelijk door betrokkenen wordt verlangd, creëer je een mogelijkheid van waaruit zogenaamd tegengestelde belangen veranderen in een gezamenlijk gedragen doelstelling. Het is gebruikelijk dat we na een overname niet alleen door de verkoper, maar ook door de koper worden bedankt vanwege de “fijne bemiddelaarsrol”. We komen niet alleen op voor de belangen van de verkoper, maar weten tegelijkertijd ook de belangen van de koper gelijkwaardig in het oog te houden. Vanuit de visie van “verdeel en heers” is dat een onmogelijke opgave, maar vanuit de “ik naar wij” gedachte is het altijd onze intentie zowel koper als verkoper blij en tevreden te maken.

Betekeniseconomie.jpg

by Carmen Todita

Het verkoopproces


Mocht je besluiten om ons als potentieel koper dan wel verkoper in te zetten voor een overnametraject, dan mag je een actieve ondersteuning van het gehele proces ervaren. 


Fase 1: Matchmaking
 

 • Advies en begeleiding in het uitwerken hoe de eigena(a)r(en) en mogelijk andere direct belanghebbenden de aan- en/of verkoop praktisch voor ogen zien. Wat zijn de belangrijkste doelstellingen? Wat is het beste voor alle betrokken stakeholders? Samen met alle betrokkenen ondersteunen wij het proces van wensen en mogelijkheden om tot een plan van aanpak te komen.

 • Ondersteuning in het proces van waardebepaling in samenwerking met accountant en mogelijk één of meer andere partijen zoals taxateur(s) van roerende en onroerende zaken en waarderingsspecialisten inzake de
  bepaling van de goodwill. Begeleiding in het vaststellen van de vraagprijs. 

 • Begeleiding in gesprek(ken) met financieel adviseur (accountant/fiscalist) inzake het gereedmaken van de onderneming voor verkoop 
   

 • Samenstelling van een “verkoop” team.

 • Het klaar maken van alle verkoopdocumentatie, zodat een potentiele koper snel, transparant en duidelijk kan inschatten waarover de aankoop gaat (geschiedenis en achtergrond van het bedrijf, activiteiten van het bedrijf en de markt, klantprofielen en omzetsegmentatie financiële kengetallen en samenvatting van jaarrekeningen, prognoses voor de toekomst van het bedrijf, juridische structuur en eigendomsverhoudingen organisatiestructuur en personeelsbestand, overige zaken, zoals huisvesting, bedrijfsmiddelen, intellectueel eigendom, rechtszaken of prijzen/awards/ keurmerken. Kortom: een uitgebreid informatiememorandum op basis waarvan ook financieel een bod kan worden uitgebracht. Deze informatie wordt alleen verstrekt nadat eerst in voldoende mate is getoetst of de potentiele kandidaat mogelijk passend is, en niet zonder ondertekening van een geheimhoudingsverklaring. 

 • Het benaderen van potentiele kopers en het door ons voeren van oriënterende gesprekken om af te tasten of er sprake is van (1) de juiste ethiek, (2) de bereidheid om de vraagprijs te betalen en (3) de mogelijkheid om de koopsom ineens te betalen vanuit eigen middelen dan wel financiering (en de toetsing in hoeverre die financiering realistisch is).
   

 • Het introduceren van serieuze kandidaten via een eerste kennismakings-gesprek en rondleiding door het bedrijf. 

 • Het uitnodigen van een serieuze kandidaat om in een zogenoemde Heads of Terms een overzicht te maken van de belangrijkste uitgangspunten voor een eventuele overname. Dit document is richtinggevend, intentioneel, en nog niet juridisch bindend. Het is in Nederland (in tegenstelling tot UK) niet gebruikelijk om dit document te maken, maar vanuit onze praktijkervaring zijn we de waarde ervan gaan inzien. Als partijen op de belangrijkste onderdelen weten waar ze (willen) staan, dan bespaart dat veel tijd en energie in het latere juridische traject en bovendien is het ook snel helder wat partijen werkelijk voor ogen hebben. Een Heads of Terms bevat ook duidelijkheid over het bod, de prijs die de potentiele overname in eerste instantie bereid is om te doen.

 • Onbeperkt klankborden met alle betrokkenen over alle lopende aspecten inzake het traject.

Fase 2: Dealmaking
 

Indien de juiste match in beginsel lijkt te zijn gevonden, dan is het gebruikelijk om voor een bepaalde periode exclusief met elkaar verder te gaan. Hiervoor wordt dan eerst een Voorovereenkomst aangegaan op basis waarvan de informatie-uitwisseling ten behoeve van een mogelijke transactie wordt geïntensiveerd. Hierbij begeleiden wij dan onder meer bij:

 

 • Het traject van de due dilligence (inclusief ondersteuning bij een zo goede mogelijke voorbereiding. Hoe beter de voorbereiding, hoe vlekkelozer het due dilligence traject zal verlopen).

 • Mogelijke ondersteuning bij het verkrijgen van financiering door de koper.

 • Bemiddeling over alle aspecten van de verkoop teneinde tot een volledige overeenstemming op alle gebieden te komen.
   

 • Het maken van de deal.

 • Afstemming met advocaat over juridische binding van de deal en mogelijk met financieel adviseur (accountant/fiscalist) om deal zo lucratief mogelijk voor alle betrokkenen te maken.

 • Het doorlopend goed in verbinding blijven staan met alle betrokkenen.
   

 • Het vinden van praktische oplossingen voor obstakels op materieel dan wel immaterieel gebied of in de intermenselijke verhoudingen.

 • Begeleiding van het opstellen van zowel voorlopige koopvereenkomst als definitieve koopovereenkomst als de closing en overdracht na de verkoop.  

 

Financiële investering
 

Voor de begeleiding van de verkoop van het totale traject bieden wij onze dienstverlening aan voor een van tevoren vastgesteld tarief, al dan niet in combinatie met een succes-fee. Op basis van de specifieke situatie, verzorgen wij graag een concreet voorstel. 

 

Maak een afspraak voor een oriënterend gesprek

 

Het spreekt vanzelf dat we graag in alle vertrouwen met u kennis maken en van gedachten wisselen over uw concrete situatie en wensen. Aarzel dan ook niet om contact met ons op te nemen voor het maken van een afspraak. Je eerste aanspreekpunt is Ivo Valkenburg


Email: ivo@ivovalkenburg.nl

Mobiele telefoon Ivo: + 31 (0) 6 25 100 37

bottom of page